OVSG zoekt een educatief-commercieel directeur

De educatief-commercieel directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw van alle betalende dienstverlening binnen OVSG.

Hij/zij waakt erover dat in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een maximaal marktaandeel wordt bereikt, binnen een kostendekkende en duurzame omgeving, door maximale (inhoudelijke) samenwerking met de andere afdelingen van de organisatie waar dit kan en/of door samenwerking met derden wanneer dit aangewezen is.
Als directeur en lid van het directiecomité, draagt hij/zij mee het algemeen beleid van de organisatie en is hij/zij er mee verantwoordelijk voor dat de organisatie haar visie, missie en doelen zorgvuldig en nauwgezet realiseert.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De educatief-commercieel directeur legt verantwoording af aan de algemeen directeur OVSG/ gedelegeerd bestuurder AVSG. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor de educatieve-commerciële afdeling: het aansturen van de dienst vorming en van het secretariaat, het ontwikkelen en uitbouwen van nascholingen en opleidingstrajecten in samenwerking met de pedagogische begeleiding en de koepelwerking, de opbouw van een digitale leeromgeving, de administratie en organisatie van alle betalende dienstverlening, regelmatig marktonderzoek, opzetten en uitvoeren van promoties en financiële opvolging. Hij/zij maakt als gemandateerde van OVSG deel uit van de bestuursorganen van MOEV en rapporteert op regelmatige basis over de werking van MOEV.

De directeur is verantwoordelijk voor onder meer de volgende kernopdrachten:

 • Bemiddelingsinstantie bij of organisator van meerdaagse extramuros activiteiten in België zoals  van sport- en openluchtklassen, stadsklassen, plattelandsklassen, zeeklassen, cultuurklassen, …;
 • Ontwikkelen van een geïntegreerd navormingsaanbod en/of opleidingstrajecten gebaseerd op de noden vanuit het onderwijsveld en vanuit de maatschappelijke verwachtingen en wetenschappelijke innovaties;
 • Zorgen voor een geïntegreerd navormingsaanbod naar scholen, academies en besturen toe en opvolgen van een doorgedreven innovatie van het aanbod;
 • Organisatie en digitalisatie van toetsen waaronder de jaarlijkse OVSG-toets;
 • Verdere ontwikkeling en uitbouw van (digitale) materialen, publicaties en instrumenten zoals doelenboeken en leerplanzoeker voor basisonderwijs en een digitale kwaliteitstool voor DKO, …;
 • Garanderen van een doorgevoerde kwaliteitscontrole van alle betalende dienstverlening;
 • Organiseren van evenementen en beurzen;
 • Betalende dienstverlening aan schoolbesturen in het bijzonder binnen hun opdracht als werkgever zoals jureringen en evaluatieprocedures;

 

TAKEN

De organisatiegebonden taken

Dagelijkse leiding

 • Vertegenwoordigt de werkgever en is (mede)verantwoordelijk voor de goede gang van het werk en voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden en de waarden van de organisatie;
 • Heeft ingeval van permanentie tijdens schoolvakanties bij delegatie de individuele eindverantwoordelijkheid;
 • Beschikt, binnen de bevoegdheid van zijn functiekaart, over handtekeningbevoegdheid die de organisatie kan binden;
 • Zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming naar eigen medewerkers, heeft oog voor en bevordert de samenwerking met en informatiedoorstroming naar de andere afdelingen van de organisatie.   
   

Lid van het directiecomité

 • Heeft collegiaal medebeslissingsrecht omtrent alle zaken van dagelijks bestuur van de organisatie, structureel intern overleg en ad hoc werkgroepen, externe vertegenwoordigingen en mandaten, formele beleidsvoorstellen of standpunten en de communicatie hieromtrent;
 • Is verantwoordelijk voor het aanbrengen van bespreekpunten m.b.t. de educatief - commerciële afdeling en zorgt hieromtrent voor beslissingsnota’s;
 • Rapporteert regelmatig over de financiële en organisatorische opvolging van de afdeling;
 • Werkt structureel samen met de collega-directeuren omtrent directie-overstijgende materies;
 • Draagt loyaal de collegiaal genomen beslissingen uit;
 • Neemt deel aan de vergaderingen van de RVB AVSG met raadgevende stem. Bereidt alle documenten (o.a. jaarverslag, planning, begroting, rekeningen) voor de vergaderingen van de bestuursorganen van AVSG voor.

De taken verbonden aan de functie educatief-commercieel directeur
(eindverantwoordelijkheid / volledige of beperkte autonomie):

Personeel

 • Stuurt de leidinggevenden van de diensten binnen de afdeling aan;
 • Organiseert en bewaakt de correcte uitvoering van de professionaliseringscyclus.
   

Visie en Aansturing

 • Ontwikkelt binnen de visie van OVSG een visie op de afdeling door strategische doelen inzake de verschillende componenten van de afdeling operationeel te maken;
 • Geeft sturing aan de medewerkers van de afdeling, organiseert intern overleg en bewaakt de realisatie van de (kern)opdrachten.
   

Werking

 • Is verantwoordelijk voor het uitwerken van een performante dienstverlening, al dan niet onder eigen beheer, ten behoeve van diverse doelgroepen;
 • Werkt een – inhoudelijk en financieel – voorstel tot aanbod uit van de activiteiten die door de afdeling worden opgenomen, legt dit voor aan het directiecomité dat collegiaal beslist over de uitvoering, zet de goedgekeurde voorstellen om in operationele jaarplanningen;
 • Is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een doordacht marketing- en promotieplan voor de verkoop van diensten, tenzij deze taak expliciet aan derden is overgedragen;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de vzw AVSG en voor de opmaak van de begroting per project of traject, het beheer van het toegewezen budget en de correcte facturatie in en out van de gerealiseerde activiteiten.
   

Vorming

 • Ontwikkelt, in samenwerking met de afdeling pedagogische begeleiding en koepelwerking, een visie op professionalisering van directies, leraren en ander personeel van de onderwijsinstellingen en centra;
 • Werkt samen met de afdeling pedagogische begeleiding en koepelwerking het vormingsaanbod uit voor de nascholing, de kadercursus directies en de vorming van evaluatoren in functie van de programmatie naar de klanten, in het bijzonder de leden en personeelsleden van OVSG;
 • Werkt samen met de afdeling koepelwerking het vormingsaanbod uit voor schoolbesturen;
 • Zet het algemeen kader, de planning en de procedures uit voor alle aangeboden vorming en is eindverantwoordelijke voor de nascholing, de vorming van schoolbesturen en de prioritaire nascholingsprojecten. Volgt dit organisatorisch en financieel op.
   

Producten

 • Werkt nauw samen met de studie- en ontwikkelingsdienst van de afdeling pedagogische begeleiding om tegen betaling kwaliteitsvolle instrumenten voor onderwijsvernieuwing en de bewaking van de onderwijskwaliteit aan te bieden aan de klanten.
 • Werkt nauw samen met de afdeling koepelwerking om tegen betaling kwaliteitsvolle instrumenten aan te bieden aan de klanten
 • om het beleidsvoerend vermogen van de schoolbesturen te verhogen;
 • om de werking van de leerkrachten- en leerlingenadministratie te faciliteren.
   

Consulting

 • Promoot bij de OVSG-leden het aanbod vanuit de organisatie voor ondersteuning bij selectie en evaluatie van directies.
 • Onderzoekt alle andere vormen van consulting die worden gevraagd en biedt een inhoudelijk en economisch verantwoord antwoord.
   

Externe Samenwerking en Netwerking

 • Is verantwoordelijk voor de uitbouw van een invloedrijk professioneel netwerk over de grenzen van de eigen organisatie, in het bijzonder met sleutelfiguren uit parallelle vormingsorganisaties en bevoorrechte partnerorganisaties, in functie van het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 

COMPETENTIES

Organisatiegebonden competenties:

Klantgericht

 • U kent de behoeften van klanten, reageert daar adequaat op en onderneemt structurele acties om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.

Organisatiebetrokken

 • U bewaakt en verdedigt consequent de belangen, de opdracht en de handelwijze van de organisatie.

Leer- en veranderingsbereid

 • Door de bereidheid om te leren werkt u aan het optimaliseren van het eigen functioneren en van de werking van de afdeling.  U anticipeert via structurele maatregelen op toekomstige uitdagingen en stimuleert het verbeteren bij anderen.

Samenwerken

 • U levert een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat van de afdelingen en de organisatie door te informeren, anderen te helpen, te overleggen, de samenwerking in de afdelingen en afdelingsoverschrijdend te stimuleren en daar de nodige samenwerkingsverbanden voor te creëren.

Betrouwbaar en integer

 • U handelt vanuit integriteit, discretie, zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie.

FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES:

Synthetisch denken en besluitvaardig

 • Op basis van voldoende informatie en na afweging van relevante criteria komt u tot een besluit. U uit uw mening en hebt zicht op de gevolgen ervan.

Commercieel inzicht

 • U hebt inzicht in de marktmechanismen en anticipeert op toekomstige trends. U bent in staat de eigen producten en diensten in de markt te positioneren.

Flexibel gedrag

 • U kan op een efficiënte manier uw aanpak of gedrag aanpassen aan de situatie en/of de persoon.

Mondeling en schriftelijk communicatievaardig

 • U hanteert een spreek- en schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Uw boodschappen zijn vlot, begrijpelijk en correct.

Netwerken

 • U ontwikkelt relaties binnen en buiten de organisatie met het oog op het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Overtuigingskracht

 • Door goede argumenten, dialoog, overleg, de passende strategieën en het gepast aanwenden van autoriteit weet u de steun te verwerven voor een mening, aanpak of visie.

Plannen en organiseren

 • U maakt een planning op en organiseert het werk rekening houdend met de beschikbare tijd en de prioriteiten van de afdeling.

 

LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES

Delegeren

 • U bent in staat taken en verantwoordelijkheden door te geven, rekening houdend met de kennis, interesse, competentie en motivering van de medewerkers. U volgt de gedelegeerde taken op en bewaakt ze.

Ontwikkelen van anderen

 • U ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en bij het groeien in een functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig problemen op te lossen.

Richting geven

 • U stuurt medewerkers aan, motiveert en ontwikkelt hen zodat ze hun doelstellingen en die van de afdeling op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in team.

 

VEREISTE KENNIS, WERKERVARING EN OPLEIDING

Kennis en Ervaring

 • Commerciële ervaring voor de verkoop van diensten (bij voorkeur in de vormings-, trainings- of consulting sector) is een must.
 • Vertrouwd zijn met de onderwijssector is een pluspunt.

Werkervaring

 • Minstens 8 jaar werkervaring
 • Ervaring als leidinggevende in een middelgroot team

Opleiding

 • Diploma op Masterniveau en/of diploma hoger onderwijs aangevuld met de nodige ervaring

 

DIENSTVERBAND/ ARBEIDSVOORWAARDEN

 

De functie kan worden uitgeoefend door een vast benoemd personeelslid onderwijs op basis van een verlof wegens opdracht waartoe het schoolbestuur de toestemming moet geven. De functie kan evenzeer worden ingevuld door een contractueel personeelslid.

Een voltijdse tewerkstelling betekent een prestatie van 36 uur per week. Wekelijks wordt een extra prestatie geleverd van 2 uur die aanleiding geeft tot één dag inhaalrust per maand.

Er is een vakantierecht van 29 dagen. Bovendien kent de werkgever 5 bovenwettelijke feestdagen toe.

Het woonwerkverkeer wordt integraal terugbetaald. Er is een vergoeding voorzien voor functiegebonden kosten en verplaatsingskosten.

De werkplek is gesitueerd in hartje Brussel.

 

SALARISSCHAAL

Als vastbenoemde in onderwijs: de basisverloning vanuit het vastbenoemd ambt + bijpassing tot de wedde van een adviseur-coördinator (barema 516 onderwijs).

Als contractueel personeelslid: Barema 516 onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

 

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • Uiterlijk op 27 februari 2020 stuurt u uw motiveringsbrief en uw CV naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG per mail gericht aan personeel@ovsg.be. Let er op dat uw brief en uw CV samen maximum 4 pagina’s lang mogen zijn.
 • De selectiecommissie zal op basis van de ingestuurde stukken een eerste selectie maken. Daar wordt voor het einde van de eerste week van maart 2020 over gecommuniceerd. Kandidaten die geschikt gevonden worden, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek dat plaats vindt op donderdag 12 maart 2020.
 • Wie de selectiecommissie weet te overtuigen, wordt doorgestuurd naar het assessmentcenter dat plaats vindt op 16 maart 2020.
 • Op grond van de bevindingen op het selectiegesprek en de conclusie van het assessmentcenter bezorgt de selectiecommissie een eindoordeel over het al of niet geslaagd zijn en een rangschikking van de geslaagde kandidaten aan het bestuursorgaan dat beslist op 25 maart 2020.