Werkgeversfederatie: van noodzakelijk kwaad naar collectief van eensgezinden

dinsdag 19 oktober 2021

Eva Verraes is directeur van HERW!N, het collectief van sociale circulaire ondernemers. HERW!N ontstond in 2019 als fusie tussen SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) en Komosie (de koepel van milieuondernemers in sociale economie). Vanuit de overtuiging dat we naar een ander economisch model moeten evolueren om ongelijkheid, klimaatproblematiek, armoede, … te bestrijden behartigt zij dagelijks de belangen van sociaal-circulaire ondernemers, ondersteund door een team met al evenveel passie voor deze materie.

EvaVerraesSST was de werkgeversfederatie voor sociale tewerkstelling, waarbij belangenbehartiging en sociaal overleg voorop stonden. Komosie was de activiteitenondersteuner voor de sociale economie (Kringwinkels). Eva legt uit: “Bijna alle kringwinkels waren ook sociale werkplaatsen, dus de activiteiten en belangen van die koepelverenigingen en vooral van hun leden liepen heel parallel. Daarom is de heel bewuste keuze gemaakt om ze te laten samensmelten tot een nieuwe organisatie. Het moest meer worden dan een simpele optelsom van beide organisaties.  Dus een nieuwe organisatietekening werd uitgezet, om nog beter het ondernemersmodel te kunnen ondersteunen vanuit een duurzaam circulair perspectief voor alle leden.”

Herwinnen van werk, materialen en ontmoetingen

HERW!N werkt vandaag op 3 pijlers. Het herwinnen van werk, herwinnen van materialen en het herwinnen van ontmoetingen. “We vertegenwoordigen een honderdtal organisaties die allemaal in de sociale economie actief zijn. Samen stellen zij ongeveer 10.000 medewerkers tewerk. Hun grootste gemene deler is dat zij inzetten op tewerkstelling van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die anders niet zomaar een job vinden in de reguliere economie. Dat is pijler 1, het herwinnen van werk. De tweede pijler ‘herwinnen van materialen’ slaat op het feit dat ze dat proberen doen op een duurzame manier (bvb. kringwinkels, bio-landbouwbedrijven, ecologisch landbeheer, werken met voedseloverschotten, …). Met het herwinnen van ontmoetingen bedoelen we dat de organisaties heel bewust werken voor een bepaald doelpubliek. We willen ervoor zorgen dat de prijzenpolitiek van bijvoorbeeld de Kringwinkels op iedereen gericht is. Zo zijn er ook horeca-initiatieven voor mensen die moeilijk toegang hebben tot een verse, gezonde maaltijd aan een maatschappelijk verantwoorde prijs.”

Eva schaart zich, eerst als directeur van SST, al meer dan 11 jaar achter de missie om naar een ander economisch model toe te werken. “Ik ben helemaal overtuigd van de noodzaak van een radicale transitie, dat we het niet zullen trekken met onze manier van leven, wonen, werken, zoals we die nu kennen. De klimaatproblematiek, de ongelijkheid die groeit, de armoede die stijgt, meer en meer mensen die de band met de samenleving verliezen, … het zijn allemaal zaken waar onze sector verandering in kan brengen door het unieke ondernemersmodel. Via dit model vinden mensen terug aansluiting met de samenleving. Onze leden zijn toonaangevend d.m.v. een andere wijze van ondernemen, op een manier die duurzaam is en zelfs voor een stukje regeneratief voor de economie. We moeten af van overproductie en overconsumptie en evolueren naar herconsumeren en recycleren. Ik zie daar heel veel oplossingen in voor bijzondere complexe maatschappelijke problemen.”

Voor een vereniging werken is echt geen evidente job. Er is al een zekere bagage nodig om al die verschillende taken tot een goed einde te brengen.

Als directeur vertegenwoordigt Eva de sector van sociaal circulaire ondernemers bij een grote verscheidenheid aan stakeholders, overheid, middenveld, commerciële wereld, … en ze stuurt haar team van 16 medewerkers aan. Bij het maken van de organisatietekening van HERW!N vier jaar geleden legde Eva samen met het bestuur destijds 4 competenties vast waarover (potentiële) medewerkers moeten beschikken: visie hebben, omgevingsbewust zijn, netwerken en samenwerken. “Als medewerker van HERW!N moet je de visie van de leden kunnen verdedigen. Je moet omgevingsbewust zijn, waarmee we bedoelen dat je van buiten naar binnen moet kijken en niet omgekeerd. Wij laten onze acties leiden door de leden en maatschappij. En dat doen we door te netwerken, we willen onze leden en stakeholders door en door kennen. We moeten hun noden, behoeften, eigenheden en grillen kennen. En uiteraard is samenwerken binnen het team en met de leden onontbeerlijk om tot resultaten te komen”, aldus Eva. “Voor een vereniging werken is echt geen evidente job, de verwachtingen naar onze medewerkers toe liggen hoog. Voor mensen die nog niet veel werkervaring hebben, lijkt me dit een moeilijke job. Er is al een zekere bagage nodig om al die verschillende taken tot een goed einde te brengen.”

Samenwerken

Voor Eva blijft de constante voor een werkgeversfederatie als HERW!N het behartigen van de belangen van de sector, het sociaal overleg, de vertegenwoordiging tegenover verschillende stakeholders, … Ook al merkt ze dat er qua ondersteuning wel steeds meer verwacht wordt. “Het leuke is dat onze leden ons daar als collectief ook voor vinden. Waar ze vroeger een idee hadden en dat meteen zelf gingen uitvoeren, zullen ze er nu sneller mee naar HERW!N stappen om te zien of er nog andere leden zijn met wie ze kunnen samenwerken. Zo ontstond tijdens de coronaperiode onder meer ‘Buurt op je bord’ tijdens de kerstperiode, een initiatief dat ervoor zorgt dat kwetsbare groepen betaalbare maaltijden konden krijgen. Dit wordt ook verdergezet.”

We hebben onze leden gevoed met info, wij waren de veilige vuurtoren op dat moment.

“Ik prijs me gelukkig met onze leden. Hoewel ik een van de grootste uitdagingen nog steeds vind om leden te verbinden en verenigen en om tot voldoende gedragen standpunten te komen, besef ik dat we een goeie band hebben met de meeste van onze leden. Corona heeft daar een handje bij geholpen. Als je als werkgeversfederatie tijdens zo’n periode niet standhoudt heb je geen reden van bestaan. We hebben onze leden gevoed met info, wij waren de veilige vuurtoren op dat moment. En het was fijn te merken dat de leden geen drempel voelden om ons te contacteren met vragen. We hebben eigenlijk heel veel overleg gehad tijdens die periode. Ik heb mijn leden nog nooit zo hard gemist als toen, door het gebrek aan fysieke meetings, en tegelijk heb ik ze nog nooit zoveel gezien (op mijn computerscherm dan).” Hoewel ze een groot actief ledenbestand hebben maakte HERW!N vorige zomer een inventarisatie van de blinde vlakken daarin. “Daaruit bleek dat we 1 op 7 leden weinig of niet bereiken. Die leden gaan we nu extra gaan benaderen.”

Samenhorigheidsgevoel

“Er zijn altijd leden die een werkgeversfederatie of koepel als een noodzakelijk kwaad zien. Ze denken: ‘Dat is een bovenstructuur, het kost geld’. Je ziet er niet altijd meteen tastbaar resultaat van. Ik vind het een uitdaging om het ‘noodzakelijk kwaad’ om te zetten naar een collectief waar ze willen toe behoren. We zijn steeds op zoek om er een wervend verhaal van te maken en verbindend te werken, om aan te tonen dat HERW!N meer is dan een noodzakelijk kwaad. En ik denk dat we daar meer en meer in slagen. In september hadden we opnieuw een Algemene Vergadering, de opkomst was iets minder. Maar de aanwezigen waren zeer gelukkig om terug onder collega’s/ lotgenoten te zijn. Via online meetings kan je dat gevoel nooit evenaren."

HERW!NHERW!N is het collectief van sociale circulaire ondernemers.

We zijn de belangenbehartiger van onze leden en de gesprekspartner van overheden en sociale partners.
We vertegenwoordigen 100 sociale circulaire ondernemers.
Goed voor een tewerkstelling van meer dan 10.000 medewerkers.
HERW!N versterkt, verbindt, inspireert en beweegt.

 

« Terug