Sinds 1 augustus is er een centraal register voor bestuursverboden

donderdag 10 augustus 2023

Sinds 1 augustus worden gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd geregistreerd, bewaard en gewijzigd in het centraal register van bestuursverboden. Overheidsdiensten en derden kunnen via dit register nagaan of er een bestuursverbod is voor bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, dagelijks bestuurders, leden van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaars van een rechtspersoon, de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor of de kandidaten voor de benoeming. Dus ze kunnen nagaan of het voor bovenvermelde personen al dan niet verboden is om dergelijke functies uit te voeren.

Strafrechters en ondernemingsrechters kunnen bij een veroordeling of in het kader van een faillissement een bestuursverbod uitspreken. De veroordeelde mag dan gedurende een bepaalde periode geen mandaat uitoefenen binnen onder andere een vennootschap of VZW. De rechter neemt dit bestuursverbod op in een vonnis. Vervolgens wordt dit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 augsutus worden gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd dus ook geregistreerd, bewaard en gewijzigd in het centraal register van bestuursverboden.

Wanneer een vennootschap, VZW, IVZW of stichting iemand wil benoemen als zaakvoerder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffennaar of vertegenwoordiger van een bijkantoor moet men een verklaring opstellen. Deze verklaring moet ondertekend worden (door de bevoegde organen van de VZW)  en ze moet worden neergelegd (opgestuurd per post ter bekendmaking) bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. In deze verklaring moet vermeld worden dat er geen bestuursverbod werd uitgesproken. 

Steven Matheï, advocaat en één van dé verenigingsexpertsin Vlaanderen, zegt over het centraal register: "Hoewel er er sinds 1 augustus een centraal register voor bestuursverboden actief moet zijn en bij een benoeming ook een verklaring moet worden opgesteld, ondertekend en neergelegd, is er vandaag in de praktijk nog veel onduidelijkheid. Zo is het register nog niet te raadplegen en geven zelfs de ondernemingsrechtbanken aan dat ze nog niet op de hoogte zijn van het register en de verklaring."

Lees hier het artikel door Steven Matheï na.

« Terug