“De vertaalslag maken van de beleidsdoelstellingen en noden van huisartsen naar praktische realisaties is een boeiende uitdaging”

donderdag 01 oktober 2020

Artikel door Josefien D'Haene

Jo Van Hoof is domeinverantwoordelijke Kwaliteit en Vorming bij Domus Medica, beroepsvereniging voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel. Zij startte eind 2019 na haar masterstage in deze functie vanuit een sterke interesse in de huisartsgeneeskunde, het voeren van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten waarin dit geheel wordt vertaald.

Domus Medica is de beroepsvereniging voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel en biedt hen wetenschappelijke, maatschappelijke en syndicale ondersteuning met als einddoel goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid. Domus Medica telt 24 medewerkers op haar kantoor in Antwerpen. Buiten het kantoor is er een groot netwerk van betrokken huisartsen. Van deze 24 medewerkers zijn acht medewerkers elk verantwoordelijk voor een kennisdomein. Jo is er daar één van. Zij kon na haar studies als Master of Science in de Gezondheidsbevordering aan de slag bij Domus Medica als verantwoordelijke van het kennisdomein Kwaliteit en Vorming.

“De verschillende projecten met betrekking tot kwaliteitsverbetering en continue professionele vorming liggen inhoudelijk volledig in mijn interessegebied”, geeft Jo aan. Elke domeinverantwoordelijke werkt nauw samen met een senior-arts en een netwerk van 5 à 10 huisartsen. “Zij brengen hun expertise heel praktijkgericht aan, en zijn binnen hun praktijk, binnen een universiteit of andere instantie sterk betrokken bij zaken met betrekking tot het domein”, aldus Jo. “Dat maakt de gehanteerde methodiek binnen Domus Medica zo sterk.”IMG_8137 VK.jpg

Kennisoverdracht stroomlijnen en beleidsdoelstellingen vertalen

De concrete taak van het domein Kwaliteit en Vorming is het vertalen van beleidsdoelstellingen met betrekking tot kwaliteit en vorming naar concrete realisaties. Deze vertaalslag krijgt vorm door de ontwikkeling van programma’s en middelen. “Hierbij worden trends die opduiken binnen het zorglandschap, kwaliteits- en vormingslandschap meegenomen. Op die manier proberen we ook die vertaalslag zo goed als mogelijk te maken, aansluitend bij de specifieke noden. Domus Medica draagt in het kader hiervan ook bij aan het EBP-plan (Evidence Based Practice-plan). Ik coördineer alle zaken met betrekking tot kwaliteit en vorming, maar heb uiteraard een expertisenetwerk en collega’s naast mij waar ik dit samen mee doe.”

“Elk kennisdomein reikt zijn kennis aan voor vormingen zoals e-learnings, webinars, LOK (lokale kwaliteitsgroep)-pakketten en andere vormen van kennisoverdracht. Het is de taak van het domein Kwaliteit en Vorming om dat te bundelen en gestroomlijnd te communiceren wat er vertaald moet worden naar concrete realisaties. Daarbij wordt nagegaan hoe dit op een kwaliteitsvolle manier kan gebeuren. Vanuit dit domein bewaken we de didactische en methodologische onderbouwing voor het vormingsaanbod. Dit wordt afgetoetst binnen de kennisgroep.”

Een week is nooit doorsnee

“Mijn dagen en weken zijn heel gevarieerd. De inhoud is afhankelijk van de projecten die lopen, de beleidsdoelstellingen die er zijn, de nieuwe trends die zich binnen de huisartsgeneeskunde en zorglandschap voordoen, … Afhankelijk daarvan krijgt mijn agenda vorm.”

“Er zijn verschillende overlegorganen op Vlaams en Federaal niveau. Hetgeen hierbinnen wordt besproken, wordt sterk opgevolgd. Dit wordt opgenomen door de betrokken personen intern bij Domus Medica, maar ook door huisartsen die een mandaat bekleden binnen een bepaalde instantie. Zij koppelen de besproken inhoud terug naar Domus Medica. Voor het kennisdomein Kwaliteit en Vorming gaat dat dan bijvoorbeeld over de NRKP, Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie, een orgaan binnen het RIZIV. Dit orgaan heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening en initiatieven ter bevordering van de kwaliteit te promoten. Hierbij zijn verschillende vertegenwoordigers aanwezig. Ook afhankelijk van wat binnen dit orgaan als prioriteit op de agenda verschijnt, worden initiatieven voor binnen het kennisdomein of Domus Medica algemeen bepaald.“

Interdisciplinaire initiatieven

“Door deel te nemen aan die comités of bureaus binnen verschillende instanties leren we ook wat er leeft bij andere beroepsgroepen. Op deze manier duiken er vaak voorstellen op voor samenwerkingen met andere verenigingen. Zo is er bijvoorbeeld het MFO, het medisch-farmaceutisch overleg waarvoor ook Domus Medica materialen ontwikkelt ter ondersteuning van huisartsen en apothekers, het betreft dan informatie die relevant is voor hen beide zoals deze rond antibioticagebruik.”

Blended learning

De LOK’s zijn één weg om aan kennisoverdracht te doen, waarbij binnen lokale kwaliteitsgroepen (LOK) huisartsen minstens 2 maal per jaar samenkomen en bepaalde topics bespreken of van gedachten en ideeën wisselen over de eigen praktijkvoering. Het is een soort peer-review. Maar op welke manier wordt er nog aan kennisoverdracht en -implementatie gedaan door Domus Medica? “Wij bieden bijvoorbeeld train-de-trainer pakketten aan voor de LOK’s, waarin huisartsen worden opgeleid om een LOK rond een bepaald topic te modereren. We zorgen daarnaast voor richtlijnen, evidence based materialen, implementatiematerialen zoals steekkaarten en brochures voor de huisartsen. We bieden een hele resem aan vormingen. Doe-dagen bijvoorbeeld zijn praktische dagen waarbij huisartsen bepaalde vaardigheden leren of onderhouden, zoals het toepassen van injectie- en hechttechnieken en uitvoeren van een spirometrietest. Daarnaast hebben we een groot aanbod aan e-learnings op ons eigen platform medi-Campus. We zien ook dat andere disciplines hun weg hiernaar vinden.”, geeft Jo aan. Ook blended learning wint aan belang, waarbij men een online learning doet om dan bijvoorbeeld een intervisiemoment of peer review te organiseren. “Hoe we dit vormingsaanbod vorm moeten geven, bekijken wij momenteel bijvoorbeeld binnen een denktank. Dit om de vinger aan de pols te houden dankzij een hele groep huisartsen die vanuit hun ervaringen mee reflecteren. Op die manier beoogt Domus Medica het aanbod blijvend bij te sturen.”

Jo Van Hoof – Domeinverantwoordelijke Kwaliteit en Vorming bij Domus Medica

Werkgeluk haal ik vooral uit: het feit dat mijn job heel gevarieerd en uitdagend is. Deze variëteit en uitdagingen stimuleren mij.

Ik vind het meest inspiratie voor mijn job: bij mijn collega’s en de kennisgroep. Kunnen rekenen op en bijleren van hun expertise en zaken kunnen terugkoppelen naar hen werkt zeer inspirerend.

Het uitdagendste aan mijn job vind ik: het accuraat opvolgen van alle bewegingen in het veld en hier een correcte vertaalslag van te maken. Eén generiek aanbod dat geschikt is voor alle huisartsen bestaat niet. Dit is iets dat steeds in rekening gebracht moet worden bij de ontwikkeling van ondersteunende programma’s en materialen.

Een uitdaging voor verenigingsprofessionals is volgens mij: het accuraat opvolgen van alle bewegingen in het veld en hier een correcte vertaalslag van te maken.

Het werken voor een beroepsorganisatie is voor mij bijzonder: omdat het mogelijk maakt te reflecteren met de beroepsgroep, in mijn geval met de huisartsen, en collega’s over de ondersteuning die nodig is en hoe dit vorm te geven. Nauw kunnen samenwerken met huisartsen, experten en collega’s met expertise vind ik heel verrijkend.

« Terug