De collectieve ambitie van BSAE

BSAE zet zich in voor de professionalisering, ontwikkeling en erkenning van de maatschappelijke waarde van de rol van de verenigingsprofessional binnen ledenorganisaties: zoals beroepsverenigingen, sectororganisaties, federaties, bewegingen, humanitaire en charitatieve, socio-culturele, sport en vrije-tijdsorganisaties). Concreet doen we dat door de betrokken professionals sterker te maken. Het gaat hier om directeurs, verenigingsmanagers, coördinatoren, stafmedewerkers en andere professionals actief in ledenverenigingen. Daarnaast hebben we ook aandacht voor bestuurders, vooral als die ‘uitvoerende’ taken op zich nemen binnen de ledenorganisatie.

Goed opgeleide, dynamische en inspirerende verenigingsprofessionals spelen een belangrijke rol binnen hun organisatie. Op de eerste plaats als uitvoerende professionals verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie (‘management’), maar ook in hun relatie tot de beleidsbepalende organen zoals de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan (‘governance’). Meer dan voorheen kunnen zij vanuit hun professionalisme een daadwerkelijke stempel drukken op de realisatie van de missie en doelstellingen van hun organisatie. Los van hun specifieke expertise nemen zij een belangrijke rol op als verbindingsprofessional waardoor leden en de stakeholders onderling en met mekaar verbonden worden om samen het verschil te maken.

Verenigingsprofessionals zorgen er immers voor dat hun organisaties niet enkel de dingen goed doen maar ook de goede dingen doen. De impact gaat veel verder dan het faciliteren van wat de leden van de organisaties aanbelangt, zij het economisch, sociaal, cultureel of humanitair. De intermediaire rol van organisaties zorgt niet enkel voor ondersteuning maar ook voor innovatieve ontwikkelingen binnen de domeinen waarbinnen de organisaties en de verenigingsprofessionals actief zijn. En sterke verenigingsprofessionals dragen daar in belangrijke mate toe bij.

Daarom zet BSAE in op de professionele ontwikkeling van professionals actief in ledenorganisaties. Centraal staat hierbij het aanbod van opleidingen en ledenevents waarbij er kennisoverdracht en –uitwisseling is. Verder bieden we ook informatie via BSAE Community, de maandelijkse digitale newsletter, de bredere Newsalert-nieuwsbrief en de mogelijkheid om met mekaar in contact te komen via het ledenextranet. 

Voor 2022 heeft BSAE alvast een concreet actieplan opgemaakt. Je leest het Actieplan “De verenigingsprofessional – vliegwiel voor verandering” op deze pagina of via deze PDF.

Om dit te realiseren kan BSAE beroep doen op een multidisciplinair team van professionals en actieve bestuurders.

Lees hier meer over het team achter BSAE.

 


Hoe we rol van die verenigingsprofessional concreet zien, wordt verwoord in het hiernavolgende Charter dat wij vanuit BSAE als basisdocument beschouwen.

BSAE Charter van de Verenigingsprofessional

Voel je je eerder een professional in een vereniging, dan wel een verenigingsprofessional (VP, m/v/x), in beide gevallen heb je een uitdagende taak en nog uitdagender rol te vervullen binnen jouw organisatie.

  1. De VP is een professional. Hij heeft een scherpe visie, is integer en hanteert standaarden en inzichten eigen aan de sector. Hij beschikt zowel over vakdomeinspecifieke (bv. communicatie, boekhouding, lobby) als sectorkennis, en heeft ook aandacht voor de brede, multidisciplinaire basis inzake verenigingsmanagement die een verenigingsprofessional nodig heeft.
  2. De VP is zich bewust dat levenslang leren noodzakelijk is. Hij zorgt er dan ook voor om te gepasten tijde vorming en opleiding te volgen. Hij beweegt zich flexibel in zijn job en rol en past zich makkelijk aan. De weerbaarheid en wendbaarheid die van de organisatie vereist worden, zijn hem niet vreemd.
  3. De VP zet prioritair in op het organiseren van collectieve acties waarbij zoveel mogelijk leden bereikt kunnen worden, complementair met meer gepersonaliseerde diensten die samen de collectieve ambitie van de organisatie dienen. Hierbij staan de behoeften van de leden centraal, gedetecteerd via bottom-up werken vanuit de leden, in combinatie met helikopterzicht van de VP op de sector en relevant onderzoek.
  4. De VP gaat verder dan het samenbrengen van leden in een netwerk. Hij werkt aan een echt community-gevoel waarbij zingeving boven een leuke ervaring en het thuishoren boven het connecteren primeert. Hij is bezig met het faciliteren van bijeenkomsten van leden, en zorgt er ook voor dat die leden het gevoel hebben ‘empowered’ te zijn. Hij beschikt hiervoor over de nodige ‘soft skills’ en emotionele intelligentie en treedt in die hoedanigheid op als een ‘verbindingsprofessional’.
  5. De VP onderhoudt een uitgebalanceerde relatie met de bestuurders. Hij houdt rekening met de bezorgdheden en uitdagingen van de bestuurders, en koppelt die ook vanuit het gedachtengoed van een ‘geoliede tandem’ aan de noodzaak om de organisatie georganiseerd te krijgen.
  6. De VP is niet enkel output gedreven (m.a.w. efficiënt de dingen goed doen) maar ook resultaatgericht en outcome gedreven (m.a.w. effectief de goede dingen doen). Hij wil dan ook een wezenlijk verschil maken en impact hebben, beseffende dat dit noodzakelijk is om de collectieve ambitie van de leden mee te helpen realiseren. Hij beschikt hiervoor over de nodige ondernemers- en leiderschapsskills als maatschappelijke verantwoorde professional. De VP speelt een verbindende rol tussen zijn sector, de maatschappij en de politiek vanuit een eigentijdse kijk op democratie.
  7. De VP is een toekomstwerker. Hij is te allen tijde alert voor gebeurtenissen en trends die een impact kunnen hebben op de leden. Hij geeft zo proactief en op een positieve en constructieve manier vorm aan de toekomst van de leden.
  8. De VP besteedt de nodige aandacht aan het reflecteren over zijn handelen en rol binnen de organisatie. Hij houdt zich niet enkel met de alledaagse operationele zaken bezig, maar draagt actief bij tot de ontwikkeling van zowel zichzelf, de organisatie als de omgeving waarbinnen de organisatie actief is. En doet dit in relatie met collega verenigingsprofessionals.
  9. De VP vindt het bovendien belangrijk actief deel uit te maken van zijn beroepsgroep (bv. via het lidmaatschap bij BSAE). Op de eerste plaats om bij te leren en zich te kunnen spiegelen aan collega’s, maar ook om zo vanuit professionele trots en eer mee te helpen het beroep/de professie als dusdanig verder vorm te geven.
  10. De VP handelt ethisch, integer en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Hij draagt duurzaam ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel, en is tegelijk aanspreekbaar voor zijn gestelde daden.

*   *   *

Aanvullingen of bedenkingen zijn meer dan welkom via info@bsae.be 

Dit charter werd initieel opgemaakt ism het bestuur van BSAE (maart 2019, revisie januari 2022).

(v3. 01/2022)

Historiek en mijlpalen van BSAE