Febetra, TLV en UPTR, de drie erkende transportfederaties, richten samen een nieuwe confederatie op: Transport & Logistics Belgium

1 feb. 2023

Transport & logistics Belgium.png

Febetra, TLV en UPTR, de drie erkende transportfederaties, hebben besloten om hun samenwerking te intensiveren en richten samen een nieuwe confederatie op.

Het goederenvervoer over de weg heeft de laatste jaren al veel stormachtige wateren moeten doorzwemmen. Terwijl de coronacrisis nog maar eens het zeer groot belang van het wegvervoer en de logistiek heeft benadrukt, staat de sector de komende jaren nog voor een aantal grote uitdagingen zoals het tekort aan chauffeurs, een verzwakte concurrentiepositie door de stijgende loonkosten, een steeds complexere wetgeving en de transitie naar zero-emissievoertuigen.

Al geruime tijd vormden TLV, UPTR en Febetra een gezamenlijk front voor een aantal dossiers. Bij de sociale onderhandelingen bijvoorbeeld wordt er vanuit het patronaat steeds met één stem gesproken en ook het dossier “professionele diesel” werd gekenmerkt door een intensieve samenwerking.

Deze samenwerking had tot nu toe een informeel karakter. Eind 2022 werd een verdere stap gezet en tekenden de voorzitters van de drie organisaties een intentieverklaring. In deze overeenkomst werden duidelijke afspraken vastgelegd om de oprichting van een confederatie te realiseren, waarbij de drie stichtende federaties hun identiteit en dienstenpakket behouden.

Eind januari werd tijdens de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie de nieuwe vzw “Transport & Logistics Belgium” boven de doopvont gehouden.

Lees meer over het doel van de confederatie.

Tags: